Focus and Scope

UDC – 902 ; 94 ; 7

ISSN 2303-5749 (PRINT)

ISSN 2303-6974 (ONLINE)

Publisher: University of Sarajevo – Faculty of Philosophy, Center for Historical Research (CeHiS), Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Telephone: +387 33 253 157

Websitehttps://ejournals.ff.unsa.ba/index.php/radovihhua/index

Emailcehis@ff.unsa.ba

Journal of the Faculty of Philosophy in Sarajevo (History, History of Art, Archeology) is a journal that publishes previously unpublished papers and requires signing a Declaration of Authenticity.

The following paper categories are published:

 • Original scientific paper
 • Preliminary communication
 • Review article
 • Professional paper
 • Reminiscence
 • Conference paper
 • Material publication
 • Translation
 • Minor appendices (reviews, responses, discussions, notices, and others)

Articles can be published in Bosnian, Croatian, Serbian, or some other European language (English, French, German, Spanish, or Italian). However, the Editorial Board reserves the right to select the papers submitted in foreign languages.

Journal of the Faculty of Philosophy in Sarajevo (History, History of Art, Archeology) is published in hard copy and electronically.

The Journal does not limit its scope to a certain historical period. Journal of the Faculty of Philosophy in Sarajevo (History, History of Art, Archeology) addresses a wide specter of topics such as: cultural, political, economic, military, or social history. The Journal also includes topics on archaeology and art history. We support an interdisciplinary approach that complies with the objectives of the Journal of the Faculty of Philosophy in Sarajevo (History, History of Art, Archeology). Only papers that meet scientific standards are accepted. The Editorial Board retains the right to reject any paper if it does not meet the quality standards or the application requirements.

The papers are submitted via the Open Journal System on the Journal’s website https://ejournals.ff.unsa.ba/index.php/radovihhua/ or via the email address of the Center for Historical Research of the Faculty of Philosophy Sarajevo cehis@ff.unsa.ba.

_____________________________________

Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) je časopis u kojem se objavljuju radovi koji nisu prethodno publicirani, u skladu s tim obavezno je potpisivanje Izjave o originalnosti rada.

Objavljuju sljedeće kategorije radova:

 • izvorni naučni rad
 • prethodno priopćenje
 • pregledni naučni rad
 • stručni rad
 • naučna bilješka
 • izlaganje sa naučnog skupa
 • stručna/naučna objava građe
 • prevod
 • manji prilozi (recenzije, prikazi, reagiranja, diskusije, obavijesti i slično)

Članci mogu biti objavljeni na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili nekom od europskih jezika (engleskom, francuskom, njemačkom, španskom i italijanskom). Uredništvo ipak zadržava pravo odabira radova pristiglih na stranim jezicima.   

Časopis Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) izlaze u printanom i elektroničkom obliku.

U tematskom smislu časopis ne ograničava svoj opseg na određeni historijski period.  Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)  je publikacija u kojoj se problematizira širok spektar tema, kao što su : kulturna, politička, ekonomska, vojna ili društvena historija. Također, u časopisu su zastupljene teme iz svih oblasti arheologije i historije umjetnosti. Podržavamo interdisciplinarni pristup koji je u skladu sa ciljevima časopisa Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija). U obzir se uzimaju samo radovi koji ispunjavaju naučne standarde časopisa. Uredništvo zadržava pravo da odbije rad ukoliko isti ne zadovoljava kvalitet ili aplikacijske zahtjeve časopisa.

Radovi se dostavljaju putem sistema za uređivanje časopisa (Open Journal System) postavljenog na web stranici časopisa https://ejournals.ff.unsa.ba/index.php/radovihhua/ ili na email adresu Centra za historijska istraživanja Filozofskog fakultata u Sarajevu cehis@ff.unsa.ba.