Plagiarism Policy

In accordance with the Rulebook on the use of Plagiarism Detecting Software at the University of Sarajevo (consolidated text), available at https://unsa.ba/o-univerzitetu/propisi/pravilnik-o-nacinu-koristenja-softvera-za-detekciju-plagijarizma, all scientific/expert papers published in journals whose publisher is the University/ University’s organizational unit, and prior to the publication in the journal, are subject to the obligatory check for potential plagiarism. The University of Sarajevo performs potential plagiarism checking by using appropriate software.
After receiving a positive review of scientific/expert paper, the Editorial Board’s duty is to send a request to the Commission for monitoring the use of plagiarism detecting software via the University of Sarajevo Department for Publishing that performs papers checking. The University of Sarajevo Department for Publishing submits to the applicant a PDF document of scientific/expert paper with marked parts of the text for which similarity with parts of the text from the appropriate source has been detected with an indication of the source, a screenshot with the detected similarity percentage and the verification results with detected similarities in the envisaged form.
After reviewing the result of performed checking, the Editorial Board is obliged to submit a report to Commission for monitoring the use of plagiarism detecting software, containing the following scientific/expert paper assessment:

  • accepted
  • minor corrections required
  • significant corrections needed
  • rejected.

Manuscripts in which plagiarism is detected are dealt with depending on the extent of the plagiarism.

If more than 25% of the work is plagiarized, the article may be rejected, and the author will be notified.

If 5-30% is plagiarism: the manuscript is sent back to the author for content revision.

About 30% plagiarism: the manuscript will be rejected without peer review. Authors are advised to revise the manuscript and resubmit the manuscript.

If plagiarism is discovered after publication, the Editorial Board of the journal will conduct an investigation. If plagiarism is detected, the work containing plagiarism will be marked on each page of the PDF. Also, depending on the extent of the plagiarism, the work may be officially withdrawn.

________________________________________

U skladu s Pravilnikom o korištenju programske opreme za otkrivanje plagijata na Univerzitetu u Sarajevu, dostupno na https://unsa.ba/o-univerzitetu/propisi/pravilnik-o-nacinu-koristenja-softvera-za-detekciju-plagijarizma, svi naučni/stručni radovi objavljeni u časopisima čiji je izdavač Univerzitet/organizacijske jedinice Univerziteta, prije objave u časopisu podliježu obaveznoj provjeri na potencijalni plagijat. Univerzitet u Sarajevu vrši provjeru potencijalnog plagijata korištenjem odgovarajućeg softvera.
Nakon što dobije pozitivnu recenziju naučnog/stručnog rada, Uredništvo je dužno uputiti zahtjev Odjelu za praćenje korištenja softvera za otkrivanje plagijata putem Odjela za Izdavačku djelatnost Univerziteta u Sarajevu koji vrši provjeru radova. Odjel za izdavačku djelatnost Univerziteta u Sarajevu podnositelju zahtjeva dostavlja PDF dokument naučnog/stručnog rada s označenim dijelovima teksta za koje je utvrđena sličnost s dijelovima teksta iz odgovarajućeg izvora uz navođenje izvora, screenshot s postotkom otkrivene sličnosti i rezultate provjere s otkrivenim sličnostima u predviđenom obliku.
Nakon uvida u rezultat obavljene provjere, Uredništvo je dužno Odjelu za praćenje korištenja softvera za otkrivanje plagijata podnijeti izvješće koje sadržava sljedeću naučnu/stručnu ocjenu rada:

• prihvaćeno
• potrebne manje korekcije
• potrebne značajne korekcije
• odbijeno.

S rukopisima u kojima je otkriven plagijat postupa se zavisno od opsega plagijata.

Ukoliko je više od 25% rada plagirano – članak se može odbiti o čemu se obavještava autor.

Ukoliko je 5-30% plagijat: rukopis se šalje natrag autoru na reviziju sadržaja.

Oko 30% plagijat: rukopis će biti odbijen bez recenzije. Autorima se savjetuje da revidiraju rukopis i ponovno predaju rukopis.

Ako se nakon objave otkrije plagijat, Uredništvo časopisa će provesti istragu. U slučaju utvrđivanja plagijata rad koji sadrži plagijat bit će označen na svakoj stranici PDF-a. Također, ovisno o opsegu plagijata, rad može biti i službeno povučen.