Peer Review

The Journal's Editorial Board believes that peer review is the best form of scientific evaluation which is why all papers undergo a double blind peer review where the author's identity is not revealed. After receiving the paper, the Editorial Board determines whether the paper is acceptable, that is, whether it corresponds to the research areas covered by the Journal. If the paper does not fall into either of the Journal’s focus areas, the Editorial Board notifies the author. 

The Editorial Board considers each manuscript submitted for publishing in an unbiased manner.

The papers are evaluated in accordance with the Journal’s ethical guidelines, regardless of race, religion, nationality, sex, years of experience, or institution of the author.

Editor-in-Chief, editorial director, board of editors, and members of the editorial staff cannot be appointed as peer reviewers. They ensure a high-quality opinion and a just and unbiased review process by requiring two favorable peer reviews for publishing the paper in the Journal. Setting up a board of peer reviewers depends on the topic of papers that will be published in the current issue.The Journal is subject to domestic and international peer review.

During the entire peer review process, the anonymity of peer reviewers and authors is mandatory.

Peer reviewers are scholars with proven expertise in the fields covered by the Journal.

If the paper is suitable and corresponds to the Guidelines for Authors, it is sent to two blind peer reviews.

Peer reviewers give the following responses:

  1. “Accept the submission”: the manuscript is acceptable in the submitted form.
  2. “Requires revision”: the manuscript requires minor modifications before it can be published.
  3. “Resend to revision”: the manuscript requires major modifications and the revised version goes through another round of peer review.
  4. “Reject the submission”: the manuscript should not be published.

Peer reviewers must fill out the peer review form sent by the Editor-in-Chief, Editorial director, or Editorial Board secretary. The deadline for submitting the peer review is one month after the date of receipt of the paper that is to be evaluated. 

If one peer reviewer suggests publishing the paper with or without modifications, and the other suggests not to be published, a third peer reviewer will be hired.

If two peer reviews are different (e.g., one peer reviewer evaluates the paper as meeting the publishing criteria and the other peer reviewer evaluates it as not meeting the publishing criteria), the Editorial Board will send the paper to a third anonymous peer reviewer for the corresponding field.

If two peer reviews are different (e.g., one peer reviewer categorizes the paper as an original scientific paper and the other peer reviewer categorizes it as a review article), the Editorial Board will categorize the paper in favor of the author.

Moreover, if two peer reviews are different (e.g., if one peer reviewer categorizes the paper as an original scientific paper and the other peer reviewer categorizes it as a professional paper), the Editorial Board will consult the third peer reviewer.

If both peer reviewers assess that the paper does not meet the publishing criteria, the Editorial Board will notify the author and the paper cannot be published.

The manuscripts that do not meet the journal guidelines are sent to authors without an evaluation.

This is how we treat the works of our editors

The journal contains a procedure for processing submissions by editors or members of the editorial board, which ensures that reviews are handled independently of the author/editor.

Editors can publish articles in journals, provided that a 'withdrawal procedure' is ensured and established, i.e. they are not included in the review and editorial decision-making process for their articles.

If the editor-in-chief or a member of the editorial board submits a work, several associate editors are appointed who anonymously evaluate the work and make individual decisions. If one of them suggests rejection, the paper is rejected, and the rest of the editorial team never finds out who rejected it. This avoids the risk of favoritism or bias, which keeps the selection procedure impartial and objective.

As an added precaution, the editor publishes an accompanying commentary that demonstrates how transparent the review process was.

All submissions are equally subject to double-blind peer review, where neither authors nor reviewers know each other's identity.

Also, two external reviewers must be appointed for the editor's articles.

_____________________________

POSTUPAK RECENZIJE – KODEKS

Stav Uredništva časopisa jeste da je recenzija najbolji oblik naučne evaluacije te upravo zbog toga svi radovi prolaze dvostruku slijepu recenziju gdje autorov identitet nije otkriven. Nakon zaprimanja rada, Urednički odbor određuje da li je rad prihvatljiv, odnosno odgovara li područjima istraživanja koje pokriva časopis. U slučaju da rad ne spada ni u jedno područje koja su u fokusu časopisa, Uredništvo obavještava autora o tome. 

Urednički odbor časopisa nepristrano razmatra svaki rukopis dostavljen za objavljivanje.

Radovi se vrednuju prema etičkim smjernicama časopisa, bez obzira na rasu, vjeru, nacionalnost, spol, staž ili institucionalnu pripadnost autora.

Glavni odgovorni urednik, predsjednik uredničkog odbora, odbor urednika i članovi redakcije ne mogu biti izabrani za recenzente, oni osiguravaju mišljenje visoke kvalitete, sprovodi se pravedni i nepristrani recenzentni postupak za svaki rad, potrebne su dvije pozitivne ocjene recenzenata kako bi se rad objavio u časopisu. Formiranje recenzentskog odbora ovisi od tematskog okvira radova koji će biti objavljeni u aktuelnom broju.

Časopis podliježe i domaćoj i međunarodnoj recenziji.

Obavezna je anonimnost za recenzenta i recenziranog autora tokom cijelog postupka recenzije.

Recenzenti su naučnici s dokazanom stručnošću u poljima i područjima koje pokriva časopis.

U slučaju da je rad prikladan i da odgovara 'Smjernicama za Autore', rad se šalje u proces dvije slijepe recenzije.

Recenzenti odgovaraju na sljedeći način:

  1. “Prihvati prijavu”: rukopis je prihvatljiv u onom obliku u kojem je poslan.
  2. “Potrebne revizije”: rukopis zahtijeva manje izmjene prije nego što se može objaviti.
  3. “Ponovno pošalji na recenziju”: rukopis treba velike izmjene i revidirana verzija prolazi drugi i posljednji krug recenzije.
  4. “Odbij prijavu”: rukopis se ne smije objavljivati ​​u časopisu.

Recenzenti su dužni ispuniti recenzetski obrazac koji im dostavlja glavni odgovorni urednik, predsjednik uredničkog odbora  ili sekretar redakcije. Rok za dostavljanje recenzije je mjesec dana od trenutka kada recenzet zaprimi rad koji mu je dodijeljen na ocjenu.  

Ako jedan recenzent predlaže objavljivanje rada sa ili bez promjena, a drugi predlaže da se ne objavi, angažuje se treći recenzent.

Ako se dvije recenzije razlikuju (npr. jedan recenzent ocijeni da rad zadovoljava kriterije za objavu u časopisu, dok drugi recenzent ocijeni da ne zadovoljava kriterije objave), Uredništvo će poslati rad trećem anonimnom recenzentu za odgovarajuće područje.

Ako se dvije recenzije razlikuju (npr. jedan recenzent je kategorizirao rad kao izvorni naučni rad, a drugi recenzent ga je kategorizirao kao pregledni naučni rad), Uredništvo rad karakteriše u korist autora.

Također, ako se dvije recenzije razlikuju (npr. jedan recenzent je kategorizirao rad kao izvorni naučni rad, a drugi recenzent ga je kategorizirao kao stručni rad), Uredništvo konsultira trećeg recenzenta.

Ako oba recenzenta ocijene da rad ne zadovoljava uslove za objavljivanje, Uredništvo obavještava autora da rad ne može biti objavljen.

Rukopisi koji nisu u skladu sa smjernicama časopisa vraćaju se autorima bez ocjene.

Ovako postupamo s radovima naših urednika

Časopis sadrži proceduru za obradu podnesaka urednika ili članova uredničkog odbora koja osigurava da se recenzijom postupa neovisno o autoru/uredniku.

Urednici mogu objavljivati članke u časopisima, s tim da je osiguran i uspostavljen ‘postupak povlačenja’, tj. nisu uključeni u recenziju i proces donošenja uredničke odluke za svoje članke.

Ako glavni urednik, član uredništva podnesu rad, imenuje se nekoliko urednika saradnika koji anonimno procjenjuju rad i donose pojedinačne odluke. Ako neko od njih predloži odbijanje, rad se odbija, a ostatak uredništva nikada ne sazna ko ga je odbio. Time se izbjegava opasnost od favoriziranja ili pristranosti, čime procedura izbora ostaje nepristrana i objektivna.

Kao dodatnu mjeru opreza, urednik objavljuje popratni komentar koji pokazuje koliko je transparentan bio postupak recenziranja.

Svi podnesci se ravnopravno podvrgavaju dvostrukoj slijepoj recenziji, gdje ni autori ni recenzenti ne znaju identitet jedni drugih.

Također, za članke urednika se obavezno određuju dva vanjska recenzenta.